API

ჯამპსტარტ ჯორჯია გთავაზობთ აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისებს (API), რომლის გამოყენებაც ყველას შეუძლია ვებ-გვერდების შესაქმნელად, კვლევის ჩასატარებლად და სხვა მიზნით.