საბჭოს წევრები

ერიკ ბარეტი

საბჭოს წევრი (არ აქვს ხმის მიცემის უფლება)

დავით გოგიშვილი

საბჭოს წევრი

ნიკოლოზ ედილაშვილი

საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი ლომსაძე

საბჭოს წევრი

გიორგი პაიჭაძე

საბჭოს წევრი

ანა ქეშელაშვილი

საბჭოს წევრი