საბჭოს წევრები

დავით გოგიშვილი

საბჭოს წევრი

ნიკოლოზ ედილაშვილი

საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი პაიჭაძე

საბჭოს წევრი

ანა ქეშელაშვილი

საბჭოს წევრი